سنگ روشویی

انواع کاسه و سنگ یک تکه و نیم پایه  روشویی

 1. روشویی وال هنگ نیم پایه مدل 4527
 2. سنگ روشویی وارداتی مدل 4169_BTC
 3. سنگ روشویی وارداتی مدل 4120_BTC
 4. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Vista
 5. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4512
 6. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4514
 7. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4515
 8. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4516
 9. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4520
 10. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4521
 11. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4522
 12. روشویی سنگ یک تکه وارداتی مدل BTC 4523