سنگ روشویی

انواع کاسه و سنگ یک تکه و نیم پایه  روشویی

 1. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Retina
 2. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Yaris
 3. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Nilia
 4. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Vista
 5. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Avis
 6. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Rolin
 7. سنگ روکابینتی فیورنزا مدل Merlin
 8. سنگ روشویی وارداتی مدل F 4085
 9. سنگ روشویی وارداتی مدل F4103
 10. سنگ روشویی وارداتی مدل F 4032
 11. سنگ روشویی وارداتی مدل F4113
 12. سنگ روشویی وارداتی مدل F 4082